ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση του Δήμου Αμυνταίου για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

Ενημερώνουμε τους κατόχους αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών ( άρθρο 59 παρ. 13 « Μεταβατικές διατάξεις » ), αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου ότι, όσοι δεν έχουν μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ. Α΄171/13.11.2017 ) ανανεώσει – θεωρήσει ( 13 Νοεμβρίου 2017 ) την άδεια τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύναται να τις θεωρήσουν έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ. Α΄171/13.11.2017 ). 

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Επίσης οι επαγγελματικές άδειες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου ( άρθρο 59 παρ. 17 « Μεταβατικές διατάξεις » ), που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν, 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών ( 3 ) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ. Α΄171/13.11.2017 ). Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ. Α΄171/13.11.2017 ) μέχρι την 31 Μαρτίου 2018.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για τη θεώρηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( χορηγείται από το Δήμο ), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι :

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (αφορά εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και λοιπές οργανωμένες αγορές),
γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

  1. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.
  2. Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών,
  3. Βεβαίωση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων με τις μεταβολές από το taxis,
  4. Φορολογική ενημερότητα
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα,
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 στο Δήμο Αμυνταίου σχετικά με τη λαϊκή αγορά ( ημερήσιο τέλος, ημερήσιο δικαίωμα ), το αληθές της οποίας θα διασταυρωθεί από το Δήμο,
  7. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κατά περίπτωση, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 ( Β΄ 1199 ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για περισσότερες πληροφορίες ( και για τα όρια του αριθ. 21 του Ν. 4497/2017 ) παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αμυνταίου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες που βρίσκεται στην οδό Γρηγ. Νικολαΐδη 2 ( 4ος όροφος ) ή να τηλεφωνήσουν στο 2386350118 ( Αναστασόπουλος Νίκος ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΤΣΗΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2