Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. για τις εγγραφές Μαθητών σε ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2013-2014

Ο.Α.Ε.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Κατά το σχολικό έτος 2013 -2014 στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            (μαθητές 25)
  2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     (μαθητές 25)
  3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ      (μαθητές 25)
  4. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                (μαθητές 25)
  5. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ                      (μαθητές 25)
  6. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                           (μαθητές 25)
  7. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                       (μαθητές 25)
  8. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                              (μαθητές 25)

      Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν  οι νέοι και νέες που:

  1. Κατέχουν εδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού, ή Α΄ τάξης ΤΕΕ, ή Α΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαλιων Λυκείων, ή είναι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και
  2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1990 έως 1997

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  από 17-06-2013  Έως 30-08-2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α)  Τίτλο  Σπουδών (πρωτότυπο ή Φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου.

Β)  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, και  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Γ)   Επίσημα έγγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα Α και Β

Τα δικαιολογητικά επικυρώνονται και στη γραμματεία της ΕΠΑ.Σ  Φλώρινας, με την επίδειξη του πρωτότυπου.

Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

                        3Ο Χιλ. Φλώρινας – Νίκης  Τ.Κ. 53.100

                        Τηλ.: 23850 22357

                        Fax:  2385046445

                       Κάθε εργάσιμη μέρα και  Ώρα: 8 π.μ  έως 14 μ.μ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2