ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Οι εγγραφές  και επανεγγραφές  στους Παιδικούς  Σταθμούς του ΝΠΔΔ για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα γίνονται καθημερινά, από 10 Μαΐου 2018, έως και 30 Μαΐου 2018, κατά τις ώρες από 9:00 έως 14:00 στα κεντρικά γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη.

Αιτήσεις και πληροφορίες θα δίνονται:

 • Στα κεντρικά γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (τηλ. 23850.26474 εσωτ. 3 και 4).
 • Από το site του Δήμου Φλώρινας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ (Με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 3μήνου)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μήνου), όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια).
  Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο.
  Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.
 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος: για το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήματα του 2017) βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός των τροφείων, εάν επιλεγεί το παιδί.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  – Για τους μη υπόχρεους
  σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
  -Υπεύθυνη Δήλωση, προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους, (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομισθεί με το σύνολο των δικαιολογητικών και την αίτηση), το αργότερο έως την 1/9/2018. (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.)
  Για τη διαδικασία της μοριοδότησης, η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο  απόρριψης της αίτησης.
 3. ΕΝΤΥΠΟ 1 – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
 4. ΕΝΤΥΠΟ 2 Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως από παιδίατρο, (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.).
 5. Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)
  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
  Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
  Αντίγραφοαναγγελίαςπρόσληψης  ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).
  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:
  – Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη. (ισχύει για μόνιμους  και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)
  Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
  Και Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (ισχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.):
  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
  Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν και τα 4 παρακάτω δικαιολογητικά:
  Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
  Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ).
  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:
  – Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2017.
  ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
  Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, υποχρεωτικά με ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
  Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 6. ΕΝΤΥΠΟ 3 – Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή. (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία)
 7. ΕΝΤΥΠΟ 4 – με τα πληροφοριακά στοιχεία των απαραίτητων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση. (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.).

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 •  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
  Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
  Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.
  (Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά μοριοδοτείται μόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
  **Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
  Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
  Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
 5. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
 6. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

Εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ [«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)], το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» θα συμμετέχει με τις δομές του (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και ΚΔΑΠ) και για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.  και το προσωπικό θα είναι κοντά σας για οποιοδήποτε πρόβλημα και σας εύχεται ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ.


Επικοινωνία-Πληροφορίες: Τσιτσοπούλου Σοφία-Σέρκου Δήμητρα – Τηλέφωνο: 2385026474 (εσωτ. 3 και 4)   


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2