Επιστολή Προέδρου ΕΑΣ Αμυνταίου προς ΔΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μου ,επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω τις απόψεις της Οργανώσεώς μου  σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,με βάση τα οποία προσκαλέσατε την γενική συνέλευση των αντιπροσώπων των πρώην  μελών  της ΠΑΣΕΓΕΣ, στις  19.6.2014 . Απόψεις οι οποίες θεωρούμε, ότι τυγχάνουν της αποδοχής των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μελών της  ΠΑΣΕΓΕΣ, δεδομένου  ότι κινούνται κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4015/2011, του οποίου τελικά την αποδοχή  δηλώσατε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά την συζήτηση χορηγήσεως προσωρινής διαταγής ,για τον διορισμό προσωρινής διοικήσεως στην ΠΑΣΕΓΕΣ, δεδομένου ότι μέχρι την ημέρα εκείνη υπερασπιζόσασταν την μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, επειδή  αντέβαινε προς τις θεμελιώδεις συνεταιριστικές αρχές .

Την επιστολή μας αυτή θα κοινοποιήσουμε, προς όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου, να πληροφορηθούν, τον τρόπο και την διαδικασία, που πρέπει να ακολουθηθεί, για την  εκλογή  των  οργάνων διοικήσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ  (Γενική συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο).

Και αναγκαζόμεθα να το πράξουμε, με την βοήθεια νομικών, αφού μέχρι σήμερα επί τρία  σχεδόν χρόνια δεν το έχετε πράξει Εσείς, όπως  από τον  νόμο και το καταστατικό  της ΠΑΣΕΓΕΣ, έχετε υποχρέωση, όπου  ορίζεται ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει υποχρέωση να παράσχει ενημέρωση και πληροφόρηση στα μέλη της, δηλαδή σε όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα. Εξάλλου ο ίδιος ο νομοθέτης στην παρ.  7 του άρθρου 7 σας καθιστά αρμοδίους  και  υπευθύνους , για την   κατάρτιση  των εκλογικών καταλόγων.

Και αναγκαζόμεθα να το πράξουμε, διότι πλήθος συνεταιρισμών,  θέτουν   το ερώτημα, αν μαζί με την εκλογή των οργάνων Διοικήσεώς τους, θα πρέπει να εκλέξουν  και   αντιπροσώπους  για την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Και βεβαίως δεν αποτελεί εκ μέρους σας  δικαιολογία  το γεγονός ότι είχατε αποφασίσει να μην εφαρμόσετε τον νόμο, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΡΧΩΝ, διότι, όπως  προαναφέραμε, τις αρνηθήκατε … ενώπιον του Δικαστηρίου. Όμως επιτρέψατέ  μας να έχουμε την άποψη ότι οι συνεταιριστικές αρχές και αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Οφείλατε να στηρίξετε με κάθε νόμιμο μέσο ενώπιον του Δικαστηρίου, στην δίκη, που τελικά άνοιξε ,  την αντισυνταγματικότητα  των σχετικών διατάξεων του νόμου,  διότι η μη τήρηση των συνεταιριστικών αρχών καθιστά τις σχετικές διατάξεις των νόμων, που τις παραβιάζουν αντισυνταγματικές, όπως δέχονται οι θεωρητικοί του συνεργατισμού, μια και οι διατάξεις αυτές, ευτυχώς δεν παραβιάστηκαν μέχρι σήμερα, ώστε να υπάρχει σχετική δικαστική κρίση,  άλλως οφείλατε να  υποβάλλετε την παραίτηση σας, για την στήριξη του κύρους της ΠΑΣΕΓΕΣ, ως θεματοφύλακα των συνεταιριστικών αρχών και αξιών .

Και τούτο, διότι  με τον ισχυρισμό αυτό, (άρνηση εφαρμογής του νόμου), οδηγήσατε την γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της ΠΑΣΕΓΕΣ ,την θητεία των οποίων όμως δεν ανανεώσατε!!!  στην επανεκλογή σας, παρά την ρητή απαγορευτική διάταξη του νόμου, δεδομένου ότι   οι διατάξεις των νόμων 2810/2000 και 4015/2011 είναι αναγκαστικού δικαίου  (4568/2008 Μον. Πρωτ. Αθηνών) .

Και αναγκαζόμεθα να το πράξουμε, για τον πρόσθετο λόγο ότι, αντίθετα προς το άρθρο 18 παρ. 9 (διάταξη νόμιμη), ο αντιπρόσωπος των δασικών συνεταιρισμών παραμένει μέλος του Διοικητικού Σας Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι διεξαγάγατε εκλογές μετά την ισχύ του νόμου. Ο νομοθέτης ρητά εξαιρεί την υπαγωγή των δασικών συνεταιρισμών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ως είδους αυτών, όπως προέβλεπε ο ν. 2810/2000, αφού τους επιφυλάσσει την έκδοση ειδικού νόμου, και τους υπάγει  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ,το οποίο και αποτελεί την αρχή που τους εποπτεύει. Και ορθά και νόμιμα ο νομοθέτης το πράττει ,δεδομένου ότι η αρμοδιότητα των δασών δεν ανήκει πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Διάταξη Συνταγματική  άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγματος). Και αναγκαζόμεθα να το πράξουμε , διότι θεωρούμε ότι τυχόν παραβίαση των διατάξεων των νόμων, θα πρέπει  να τύχουν ελέγχου αρμοδίως.

Δεν προχωρούμε σε περαιτέρω ανάλυση, από σεβασμό στο Θεσμό της ΠΑΣΕΓΕΣ, διότι η απομυθοποίηση των συμβόλων, οδηγεί σε καταστροφή της ελπίδας των αγνών και ιδεολόγων συνεταιριστών.

Ειδικότερα με το θέμα  του τρόπου εφαρμογής του νόμου , για την διενέργεια αρχαιρεσιών στην ΠΑΣΕΓΕΣ, με την  μεταβατικού περιεχομένου διάταξη, του άρθρου 18 παρ.9   του ν. 4015/2011 ορίστηκε ότι μέχρι 30.6.2012 οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η διατύπωση της διάταξης είναι σαφής κατά τρόπο απόλυτο, που σημαίνει ότι ουδείς λόγος τίθεται παρερμηνείας της. Τι λέει λοιπόν με απλά λόγια η διάταξη; Ότι οι  αγροτικοί συνεταιρισμοί, άνευ διακρίσεως,  και η ΠΑΣΕΓΕΣ ,οφείλουν, μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012 και κατόπιν παρατάσεως μέχρι 30.8.2014 να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής των οργάνων τους, σύμφωνα με τον τρόπο και την διαδικασία, που (εγώ) ο νόμος έχω περιγράψει στις διατάξεις μου, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 21.9.2011.

Το άνευ διακρίσεως σημαίνει ότι  δεν μπορούμε εκ του νόμου να θέσουμε κριτήρια ενεργού ή ανενεργού συνεταιρισμού, στο καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, διότι ο νόμος ο ίδιος στο άρθρο 4 δίδει τον ορισμό, συνεπώς αντίθετη  καταστατική διάταξη είναι παράνομη.

Ο νόμος λοιπόν, από την έναρξη ισχύος του, ορίζει ότι,  οι πρώην πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 2810/2000 μετονομάζονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (κατάργηση βαθμίδων), οι οποίοι πλέον με την υποχρεωτική παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους, από τα μέλη τους φυσικά πρόσωπα και μόνον. Τα όργανα διοίκησης για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Δεν εκλέγουν αντιπροσώπους  για την ΠΑΣΕΓΕΣ. Εκλέγουν όμως ή ορίζουν αντιπροσώπους τους, ανάλογα με τις καταστατικές τους διατάξεις, σε άλλα νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μετέχει ο Συνεταιρισμός, π.χ. σε μια Α.Ε.Σ ή σε μια Δ.Ο ή στα νομικά πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 1 περ. β) στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής συνεργασίας τους.   Αυτό ορίζουν ρητά οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ν.4015/2011 (βλέπετε  Μον. Πρωτ.  Αθηνών 4568/2008). Αναγκαστικού δικαίου διάταξη σημαίνει ότι  δεν χωρεί αντίθετη συμφωνία ή ρύθμιση,  παρά μόνον ότι ο νόμος ορίζει.
Ακολούθως και  η ΠΑΣΕΓΕΣ , μέσα στην μεταβατική αυτή προθεσμία ,που της έδωσε ο νόμος, ήτοι μέχρι 30.6. 2012 και κατόπιν παρατάσεως μέχρι 30.8.2014 (Άποψή μας είναι ότι οι παρατάσεις αυτές ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητά τους), να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής των νέων οργάνων της. Και ποια είναι τα νέα όργανα Διοικήσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ; Το άρθρο 7 ρητά ορίζει: Το Διοικητικό της Συμβούλιο και η Γενική της Συνέλευση.
Εδώ, έχουμε την άποψη, ότι παρά  την παράλειψη του νομοθέτη να ορίσει ρητά ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγει και Εποπτικό Συμβούλιο, εντούτοις η εκλογή του είναι υποχρεωτική, αφού ο ίδιος ο νόμος στο σχετικό άρθρο για την ΠΑΣΕΓΕΣ ομιλεί για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4015/2011 (αναλόγως) και στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου (Σώμα Εσωτερικού Ελέγχου) δεν έρχεται σε αντίθεση με την Σωματειακή ιδιότητα της ΠΑΣΕΓΕΣ, δεδομένου ότι όλα τα Σωματεία  εκλέγουν αντίστοιχο όργανο εσωτερικού ελέγχου την Εξελεγκτική Επιτροπή (Βλέπετε Αθαν. Γ. Κρητικός, Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 1984, σελ .411) .

Ακολούθως ο ν.4015/2011, εισάγει ένα νέο σώμα, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο να εκλέξει τα όργανα διοικήσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτό το νέο σώμα αποκαλεί ο νόμος Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την εκλογή της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου,  το αργότερο κάθε  τέσσερα (4) χρόνια.  Οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου αυτού εκλέγονται από τα μέλη των συνεταιρισμών, τα οποία όμως  ενεργούν αυτοτελώς ως φυσικά πρόσωπα, και όχι ως αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών, συνεπώς δεν ισχύουν για αυτά οι διατάξεις περί αντιπροσωπεύσεως ή εντολής του Α.Κ.

Παρατηρούμε δηλαδή  ότι ο νομοθέτης, δεν θέλει το σώμα εκλεκτόρων των οργάνων διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ να είναι οι αντιπρόσωποι των μελών της που είναι  οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,  αλλά όλοι οι συνεταιρισμένοι αγρότες. Την θέλησή του αυτή ο νομοθέτης την  αιτιολογεί στην εισηγητική έκθεση του νόμου , στην οποία αναφέρει επί λέξει: «Διευκρινίζεται ότι μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι μόνο αγροτικοί συνεταιρισμοί. Θεσμοθετείται, ως κορυφαίο μέτρο εκδημοκρατισμού και δημοκρατικής νομιμοποίησης, η εκλογή της διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ από πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων».

Δηλαδή ο νομοθέτης ζητεί, η εκλογή των οργάνων διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ  που αποτελεί  τον ανώτατο  εκφραστή της ιδεολογίας του Συνεργατισμού, να  γίνεται από τους ίδιους τους συνεταιρισμένους αγρότες, παρέχοντάς τους την δυνατότητα να ασκήσουν το «απόλυτο» δημοκρατικό τους δικαίωμα, που είναι η άμεση εκλογή και όχι η έμμεση, που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα.  Η διάταξη αυτή αποτελεί κατάκτηση. Άλλωστε η άμεση εκλογή επιλέχθηκε και  από τον Πρωθυπουργό, για την  εκλογή του, ως αρχηγού κόμματος αλλά και από Γ. Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης, παρέχοντας στην ΠΑΣΕΓΕΣ, μια «ευρύτερη εκπροσώπηση» της αγροτικής γενικά, και συνεταιριστικής ειδικά ανάπτυξης, διευρύνει το εκλογικό σώμα των οργάνων της, ώστε αυτή να γίνεται από όλους τους συνεταιρισμένους αγρότες, μη μέλη της, με την στενή έννοια του όρου, αφού μέλη της είναι μόνον  όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Ο νομοθέτης αποφεύγει και ορθά, να καθορίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις στους συνεταιρισμένους αγρότες, οι οποίοι θα ψηφίσουν για την εκλογή των αντιπροσώπων τους  στο πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων. Έτσι για παράδειγμα ο νομοθέτης δεν ορίζει, ότι για να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ο κάθε συνεταιρισμένος αγρότης, προκειμένου να εκλέξει τους αντιπροσώπους του, στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, πρέπει να καταβάλει εισφορά. Ούτε βεβαίως και αυτονοήτως, μπορεί να παρέμβει η ΠΑΣΕΓΕΣ, δια του καταστατικού της και να καθορίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε μη μέλη της .
Όσον αφορά στην διαδικασία εκλογής, των οργάνων διοικήσεως της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο νόμος αναφέρει επί λέξει τα εξής: Συγκεκριμένα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011 ορίστηκε ότι : «Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτόν το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους ΑΣ με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Αν σε έναν ή περισσότερους ΑΣ τα μέλη είναι λιγότερα από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους ΑΣ που θα συμπληρώσουν το συγκεκριμένο αριθμό και ρυθμίζει τα της εκλογής. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα μήνα ( δηλαδή μέχρι 31.7.2014 ,ώστε να υπάρχει χρόνος για τυχόν ενστάσεις) πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη σε περισσότερους ΑΣ εγγράφονται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μία μόνο από τις ανωτέρω ιδιότητες και μπορεί να έχουν μόνο μία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της αντίστοιχης εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.».

Ένα θέμα που χρήζει ερμηνείας, είναι η αναφορά της διάταξης στο μέτρο για την εκλογή των αντιπροσώπων. Άποψή μας είναι ότι, ειδικά για την πρώτη σύγκλιση, του νόμου μη διακρίνοντος ,και εκτιμώντας ότι ο αριθμός των συνεταιρισμένων αγροτών θα είναι μεγάλος ,να εφαρμοστεί το όριο του 500, που καθορίζει ο νόμος. Για τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ με ρητή όμως καταστατική της διάταξη, όταν το καταστατικό της, σε εφαρμογή του νέου νόμου, θα ψηφισθεί από την γενική της συνέλευση, η οποία θα εκλεγεί από το Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων.
Ο νόμος στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9, δεύτερο εδάφιο, αναφέρει ότι για το σκοπό αυτό, που είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής των οργάνων διοίκησης των ΑΣ και της ΠΑΣΕΓΕΣ,  παρατείνει την θητεία των διοικήσεων, του διοικητικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων της γενικής συνελεύσεως (οι οποίοι είχαν εκλεγεί μέχρι 21.9.2011) μέχρι 30.6.2012 και κατόπιν παρατάσεων μέχρι 30.8.2014.

Όμως οι αρμοδιότητες αυτής της Γενικής Συνέλευσης, ως προερχομένης  από παράταση, είναι απόλυτα περιορισμένες, σύμφωνα με την άνω ρητή διάταξη του νόμου. Και σοφά ο νομοθέτης, στην αρχική διατύπωση του νόμου, θέτει περιορισμένο χρόνο στην παράταση των θητειών των εκλεγμένων οργάνων των συνεταιριστικών οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ, διότι θέλει να βρίσκεται σε αρμονία με το άρθρο 12 παρ.  4  του Συντάγματος. Η  μικρή παράταση, που πράγματι αποτελεί παρέμβαση στην συνεταιριστική αυτονομία, κάμπτεται ,για να εξυπηρετήσει  ένα μείζονα κοινωνικό σκοπό, που εξηγεί ο νομοθέτης: Το σκοπό της ανασυγκρότησης των συνεταιρισμών.
Στους διαφωνούντες με την άποψη αυτή (ανασυγκρότηση συνεταιρισμών) ο πολιτισμένος  πολίτης της δυτικής δημοκρατίας απαντά : Dura lex sed lex (σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος). Στη δημοκρατία, οι μεταβολές στους νόμους επιτυγχάνονται με τα σημαντικά όπλα του διαλόγου, αλλά και της διαμαρτυρίας κατά το Σύνταγμα, και βεβαίως με την αίτηση για  παροχή δικαστικής προστασίας.

Δεν μπορεί η κορυφαία Οργάνωση του Συνεργατισμού να αρνείται την εφαρμογή του νόμου. Ειδικά μάλιστα όταν αποδεικνύεται εκ  του αποτελέσματος, ότι η άρνηση εφαρμογής του νόμου, οφείλεται σε ταπεινά ελατήρια. Σε αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς αντίλογος, διότι ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, προ  της απειλής,  της αντικαταστάσεώς της, δήλωσε : «Κυρία Πρόεδρε βεβαίως θα εφαρμόσουμε τον ν.4015/2011»,  όπως τουλάχιστον εγράφη στον τύπο και δεν διαψεύστηκε.

Συνεπώς, η παρούσα γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η προερχόμενη από παράταση θητείας των αντιπροσώπων της, οι οποίοι μάλιστα αντιπρόσωποι, προέρχονται από Ενώσεις συνεταιρισμών, που τελούν σε εκκαθάριση  ή Ενώσεις που έχουν μετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισμούς αλλά το κυριότερο,( εδώ δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί καθολικής διαδοχής, διότι εκ του νόμου ο Α.Σ είναι μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ),   προέρχονται από θητεία παραταθείσα, πέραν του νομίμου και ευλόγου χρόνου των πρώτων  εννέα μηνών. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται να πάρει οποιαδήποτε απόφαση αφορά στα νέα μέλη της, παρά μόνον την απόφαση προκειμένου,  να υλοποιήσει  τις αναγκαίες διατάξεις, για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης με την κρατούσα σήμερα κατάσταση, κάμπτεται και η διάταξη του καταστατικού της ΠΑΣΕΓΕΣ  και του νόμου, που αφορά στην οικονομική τακτοποίηση των μελών. Διότι η μετατραπείσα σε αγροτικό συνεταιρισμό   Ένωση, δεν διαθέτει αντιπροσώπους ,ώστε να καταβάλει εισφορά. Αλλά ούτε και το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, ορίζει την εισφορά του νέου μέλους, πέραν του γεγονότος της νέας ρυθμίσεως, που απαγορεύει την εκλογή αντιπροσώπου από το μέλος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Εάν όμως  η ΠΑΣΕΓΕΣ είχε εξ αρχής εφαρμόσει  τον  νόμο δεν θα είχε δημιουργήσει τέτοια προβλήματα, ειδικά αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

Οι παρατάσεις των θητειών των οργάνων διοικήσεων των ΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ ελέγχονται για την συνταγματικότητάς τους ,αλλά , όχι η πρώτη παράταση, όπως προαναφέρθηκε. Άλλωστε πουθενά ο νόμος δεν αναφέρει ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ οφείλει να τροποποιήσει το καταστατικό της για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 9. Συνεπώς η μόνη αρμοδιότητα, που παρέχει ο νόμος στην γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται για τις 19.6.2014 είναι η ρύθμιση θεμάτων,  για την διενέργεια των αρχαιρεσιών από τα μέλη όλων των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα, εφόσον δεν έχουν διαλυθεί (βλέπε Α.Π. 1416/2003, Εφετείο Λάρισας 258/2013). Η παράλειψη έστω και ενός δημιουργεί λόγους ακυρότητας των εκλογών, διότι ο παραλειφθείς στερείται του δικαιώματος αντιπροσωπεύσεως.

Στην δυστυχώς εκφρασθείσα άποψη από την Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ: «και που τους ξέρουμε τους συνεταιρισμούς;», ώστε να τους εγγράψουμε ως νέα μέλη, η απάντηση είναι: «και τι κάνατε δεκατέσσερα χρόνια; Τι εκπροσωπούσατε; όχι σύμφωνα με την άποψή μας, αλλά σύμφωνα με τον νόμο.».
Ο αείμνηστος ΗΓΕΤΗΣ του Συνεταιριστικού κινήματος της χώρας – Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Ηλίας Χρονόπουλος και ο μέχρι σήμερα αναντικατάστατος, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, όπως πιστεύουμε , Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,  ο κορυφαίος επιστήμονας και αγνός συνεταιριστής, ενώπιον του οποίου  οι πάντες κλείνουμε το γόνυ, γνώριζαν και τον τελευταίο συνεταιρισμό στο τελευταίο χωριό της εποχής εκείνης (1980). Και η ΠΑΣΕΓΕΣ τότε εκπροσωπούσε περίπου 700.000 συνεταιρισμένους αγρότες.
Σήμερα  με την υπάρχουσα τεχνολογία είναι αδιανόητο να δηλώνεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ , ότι δεν γνωρίζει τους Συνεταιρισμούς. (Κάθε περαιτέρω σχολιασμός, αυτονόητος).

Εν κατακλείδι, για την  αποφυγή δικαστικών διενέξεων, οι οποίες δυστυχώς επιβάλλονται  για λόγους αρχής κι όχι με αυτοσκοπό την διένεξη, οφείλουμε να λειτουργήσουμε με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα και με γνώμονα τις συνεταιριστικές αρχές (1η Ελεύθερη και Εθελοντική συμμετοχή, 2η Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών, 3η Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4η Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5η Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση, 6η Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, 7η Ενδιαφέρον για την κοινότητα) και αξίες (αλληλοβοήθεια, αυτοευθύνη, αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη,  ισότητα, δημοκρατία, δικαιοσύνη και ελευθερία).

Ελπίδα μας και ευχή μας  είναι το συνεταιριστικό κίνημα, να ανασυγκροτηθεί, να χαράξει ένα νέο δρόμο, που του αξίζει και η ΠΑΣΕΓΕΣ να επιτελέσει το κύριο έργο της, που είναι η Εκπαίδευση, η παροχή ΔΩΡΕΑΝ βοήθειας στα μέλη της, διότι έτσι ορίζει το άρθρο 33 του ν.2810/2000, το άρθρο 40 του ν. 2169/1993, το άρθρο 54 του ν. 1541/1985, το άρθρο 62 του ν. 921/1979 και ο ιδρυτικός της νόμος, το έτος 1935 (Γενέθλιος Ημέρα της ΠΑΣΕΓΕΣ 12.2.1935).

Όλοι αυτοί οι νόμοι  με βάση τους οποίους,  είχε καταρτισθεί το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, κυρίως όμως  μέχρι το έτος 2000, όλα τα καταστατικά της ΠΑΣΕΓΕΣ όριζαν ότι : «Η θέση του Προέδρου και  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι άμισθη και τιμητική». Ίδια ρύθμιση περιέχουν και τα καταστατικά άλλων «επαγγελματικών οργανώσεων»  π.χ  ΣΕΒ κ. α).

Η ΠΑΣΕΓΕΣ πρέπει να επανέλθει στην παλαιά της αίγλη, όταν το προσωπικό της αριθμούσε 150 υπαλλήλους, υψηλού επιστημονικού κύρους και κατάρτισης (το 1977 για να προσληφθεί υπάλληλος στην Υπηρεσία μελετών της ΠΑΣΕΓΕΣ, όφειλε να έχει διδακτορικό δίπλωμα ή οπωσδήποτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών). Και όλα αυτά γιατί; Για να έχει την δυνατότητα  να παρέχει  ΔΩΡΕΑΝ τις υψηλού επιπέδου και έγκυρες υπηρεσίες της στα  μέλη της. Και για αυτό το λόγο ο νόμος θέσπισε εξαιρετική διάταξη , που είναι η αναφερόμενη στο έργο του ΟΣΔΕ, δηλαδή της έδωσε ένα επιπλέον πόρο, για να παρέχει τις δωρεάν υπηρεσίες της στα μέλη της, όπως για παράδειγμα η σύνταξη μελετών, που πρέπει να γίνεται από τις Υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ,  δωρεάν, όπως άλλωστε γινόταν και στο παρελθόν. Αυτό είναι πρόοδος, το αντίθετο είναι οπισθοδρόμηση.  Τέλος θεωρώ υποχρέωση όλων των συνεταιριστών να συνδράμουν στην επαναφορά  όλων  των απολεσθέντων πόρων της ΠΑΣΕΓΕΣ, με κάθε επιβαλλόμενο από το νόμο μέσο.

Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου, να υπενθυμίσω την έκθεση Σπράου , σύμφωνα με την οποία αγροτική παραγωγή χωρίς συνεταιρισμούς δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, διότι σε ολόκληρο τον πλανήτη η αγροτική παραγωγή εξασφαλίζεται μόνον από τους Συνεταιρισμούς.

Όμως συνεταιρισμός χωρίς εκπαίδευση, δεν μπορεί επίσης να υπάρξει. Διότι όπως έλεγε και ένας μεγάλος συνεταιριστής, η εκπαίδευση για τον άνθρωπο είναι υποχρέωση,  για τον συνεταιριστή είναι ανάγκη.
Με λύπη μας αναφέρουμε το γεγονός ότι  για την μίσθωση της Συνεταιριστικής μας  Σχολής Θεσσαλονίκης, δεχθήκαμε ταπεινωτική κριτική από σύνεδρο-συνεταιριστή ,κατά την εκδήλωση ,που έγινε ,για τον εορτασμό του έτους των Συνεταιρισμών το 2012 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Βλ. Διαδίκτυο).
Αν δεν ενστερνιστούμε τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες και δεν τις κάνουμε τρόπο ζωής μας ,δεν πρόκειται ποτέ, όσα χρήματα και αν μας δώσουν, να φτιάξουμε σωστούς   συνεταιρισμούς.
Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι λόγοι συνεταιριστικού ήθους και συνεταιριστικής υποχρέωσης  επέβαλαν την σύνταξη της  παρούσας επιστολής.
Με εκτίμηση ,
Για την ΕΑΣ Αμυνταίου
Γιαννιτσόπουλος Γεώργιος
Πρόεδρος ΕΑΣ Αμυνταίου


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2