Η παρουσίαση του βιβλίου «Ο Νερόμυλος του Γιάνκου» του Πέτρου Βότση (ΒΙΝΤΕΟ)

 Στο ΠνευματικΟ ΚΕντρο της ΜελΙτης Εγινε η παρουσΙαση του βιβλΙου με τΙτλο « ο Νερόμυλος του ΓιΑνκου», του ΠΕτρου ΒΟτση.
Για το βιβλΙου μΙλησαν ο κ. ΑθανΑσιος ΡΩμας, ο κ. ΙωΑννου ΔημΗτριος, ενΩ αποσπΑσματα απΟ το βιβλΙο διΑβασε η κ. ΚωστΙδου ΦανΗ.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2