Κοπάνες από το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Δεύτερη συνεχόμενη αναβολή λόγω ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ…

Δευτέρα 5 Αυγούστου αναβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας γιατί από τους 31 δημοτικούς συμβούλους εμφανίσθηκαν μόνον 13 ….
Νέα πρόσκληση για συνεδρίαση το Σάββατο 10 Αυγούστου…..
Η εικόνα χειρότερη, εμφανίσθηκαν μόλις 11 δημοτικοί σύμβουλοι… 
Διαβάστε τη νέα πρόσκληση για την Τετάρτη 14 Αυγούστου….

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                      Φλώρινα, 10-08-2013
   ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ      
                                    Αριθ.  Πρωτ.: -457-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
               
Αρ. Πρόσκλησης: -24-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο   Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου  Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου  Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 14 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση [γ΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση συνεδρίασης στις 10 Αυγούστου 2013 (κατόπιν της β΄ προσκλήσεως με Α.Π. 455/06-08-2013) λόγω μη υπάρξεως απαρτίας] κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, δηλαδή παρόντα μέλη έντεκα (11), με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη με Α.Π. 454/01-08-2013 (άρθρ. 96 παρ. 2 και 3 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και άρθρ. 67 Ν. 3852/2010), ως εξής:

1 «Έγκριση της υπ. αριθμ. 58/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού των μαθητών ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2013 – 2014»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5 «Απαγόρευση βοσκής στο κατά νομή δάσος Τ.Κ. Κλαδοράχης»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6 «Σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
7 «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8 «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9 «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οργάνων skatepark»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12 «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013»
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Δημοτικός Σύμβουλος.
13 «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14 «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  ¨Κατασκευή πεζογέφυρας στο παλιό πεταλωτήρι層
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15 «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16 «Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ για τη χάραξη τμήματος ¨Πτολεμαΐδα – Φλώρινα¨ του κάθετου άξονα ¨Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκ稻
Εισηγητής κ. Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17 «Χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου –Κινητής Καντίνας- που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2013»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18 «Επιχορήγηση Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθιγγάνων) ¨ΕΛΠΙΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΑΡΗΣ¨ Λόφων»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨ Κλαδορράχης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21 «Επιχορήγηση Λαογραφικού Μορφωτικού Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Βεύης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) Απόλλων Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23 «Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βεύης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25 «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής κ. Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2