ΔΕΗ - ΑΗΣ Μελίτης

Ούτε μέχρι το 2020 είναι εφικτή η ολοκλήρωση της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας

Στις 4 Μαΐου 2018 ο Βουλευτής Φλώρινας ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης υπέβαλλε ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη για τη πορεία του έργου της τηλεθέρμανσης. Το Υπουργείο διαβίβασε στον Βουλευτή Φλώρινας έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.Μακεδονίας με συνημμένα έγγραφο της ΔΕΥΑΦ και έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΕΥΑΦ το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συνολικό κόστος ~54 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα ~44 εκ. αφορούν σε δημόσια δαπάνη και τα ~10 εκ ευρώ σε ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ.

Το έργο αποτελείται από 11 υποέργα στα οποία περιλαμβάνονται το υποέργο «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» και το υποέργο «Μετασκευές ΔΕΗ» καθώς και υποέργα που αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε υπηρεσίες, αγορές και άλλες έμμεσες δαπάνες, απαραίτητες ώστε το έργο να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Το υποέργο «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» δημοπρατήθηκε στις 14 Μαΐου 2013 και η σχετική εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2014. Από τότε, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΦ, έχουν επέλθει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του εν λόγω υποέργου κάτι που επισημάνθηκε κατ’ επανάληψη τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς στην ανάδοχο κοινοπραξία υλοποίησης του έργου ώστε να λάβει μέτρα και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για κάλυψη των καθυστερήσεων.

Η ΔΕΥΑΦ τονίζει ότι η ανάδοχος κοινοπραξία από τον Ιανουάριο 2018 δεν εκτέλεσε τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα του έργου εργασίες κατασκευής του έργου. Έτσι απέστειλε έγγραφο στην κοινοπραξία προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 30 ημερών. Στις 4 Μαΐου 2018 η κοινοπραξία υπέβαλε αίτηση υποκατάστασης ενός μέλους της, επικαλούμενη αδυναμία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου.

Η ΔΕΥΑΦ στις 4 Μαΐου 2018 απέστειλε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικό έγγραφο προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο η αιτούμενη υποκατάσταση μέλους της κοινοπραξίας είναι εφικτή και κατά πόσο θα επηρεαστεί η επιλεξιμότητα του συνολικού έργου της τηλεθέρμανσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΦ μετά τις παραπάνω εξελίξεις δεν είναι πλέον ρεαλιστικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω υποέργου μέχρι την οριακή προθεσμία, δηλαδή μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2018 γεγονός που θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και των λοιπών υποέργων του έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας.

Επίσης η ΔΕΥΑΦ στο έγγραφο της αναφέρεται και στο υποέργο «Μετασκευές ΔΕΗ» που θα παρέχει θερμική ενέργεια για τη τηλεθέρμανση Φλώρινας μέσω του ΑΗΣ Μελίτης το οποίο επηρεάζεται εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης του ΑΗΣ Μελίτης.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις η ΔΕΥΑΦ καταλήγει στο ότι επειδή έχουν επέλθει απρόβλεπτες καταστάσεις στην υλοποίηση των υποέργων: «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» και «Μετασκευές ΔΕΗ» που θα επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του συνολικού έργου, δεν είναι πλέον ρεαλιστική η ολοκλήρωση του έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέχρι τη διευθέτηση των ζητημάτων που αναφέρονται δεν είναι δυνατή στη παρούσα φάση, η σύνταξη νέου ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Εξάλλου, στο συνημμένο έγγραφο της Π.Ε. Φλώρινας ο Αντιπεριφερειάρχης Στέφανος Μπίρος απαντάει ότι η Π.Ε. Φλώρινας ουδεμία σχέση έχει με το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2