Προσλήψεις - Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Προσλήψεις εργατών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα πέντε (5) και οκτώ (8) μηνών αντίστοιχα από την ημερομηνία πρόσληψης.

  • 12 Θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγοι Πέντε (5) Μήνες
  • 1 Θέση ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού Οκτώ (8) μήνες
  • 1 Θέση ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Οκτώ (8) μήνες
  • 3 Θέσεις Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Οκτώ (8) μήνες
  • 3 Θέσεις ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων Πέντε (5) Μήνες
  • 100 Θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών Πέντε (5) Μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦ.Α. Φλώρινας, Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα ΤΚ 531 00, Υπόψη κ. Λ. Γκέλου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/04/2018 έως 30/04/2018 και από 08:30 έως 14.00).

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2