ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π.Ε. Φλώρινας: «Ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το υπ’ αριθ’ 2125/30340/2-3-2018 (Α∆Α: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Ενηµέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρµάκων σχετικά µε περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρµακα».

Βάση του ανωτέρω εγγράφου επισηµαίνεται σε όλους τους χρήστες και γενικότερα στους έχοντες σχέση µε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ότι:

 • Αποφεύγουµε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος.
 • Συµβουλευόµαστε ειδικό επιστήµονα (γεωπόνο) για την αντιµετώπιση προβληµάτων φυτοπροστασίας.
 • Προτιµούµε τεχνικές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας καθώς και την εφαρµογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειµένου να µειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.
 • Εφόσον χρειαστεί, απευθυνόµαστε σε υπεύθυνο επιστήµονα – συνταγογράφο για να αξιολογήσει την κατάσταση και εφόσον πρέπει να γίνει εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να εκδώσει την κατάλληλη για το σκοπό αυτό συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων.
 • Προµηθευόµαστε µόνον εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθµό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουµε), τα οποία αγοράζουµε µόνον από ειδικά εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.
 • Από τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουµε τα χαµηλότερης τοξικολογικής επισήµανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Προµηθευόµαστε και διατηρούµε καθαρά µέσα ατοµικής προστασίας (µάσκα, αδιάβροχη φόρµα, ειδικά γάντια για φυτοφάρµακα, γυαλιά, µπότες κλπ)
 • Τα γεωργικά φάρµακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ.
 • Αγοράζουµε την ποσότητα που θα µας χρειαστεί για τον επόµενο ψεκασµό και αποφεύγουµε να διατηρούµε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 • ∆ιαβάζουµε την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούµε πιστά τα οριζόµενα επί της συσκευασίας.
 • Τηρούµε µε ιδιαίτερη προσοχή το χρόνο τελευταίας επέµβασης πριν τη συγκοµιδή.
 • Ακολουθούµε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό ξέπλυµα των κενών συσκευασίας, την ενηµέρωση περιοίκων κλπ.
 • Σε κάθε περίπτωση κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράµε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας. Μετά τη χρήση του  φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα µέσα ατοµικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.
 • Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάµε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου. ∆εν λαµβάνουµε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δηλητηριάσεις µπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75

Επίσης επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), οι διανοµείς γεωργικών φαρµάκων υποχρεούνται να παρέχουν στους επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων κατάλληλες
πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα και
στους µη επαγγελµατίες χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται  στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Πτολεµαίων 1, ∆ιοικητήριο, 1ος όροφος), στο τηλέφωνο: 23853.50553.


Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2