ΕΥΡΩ

Όλα τα κριτήρια για το επίδομα στέγασης – Ποιοί δικαιούνται μέχρι και 210 ευρώ το μήνα

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι προϋποθέσεις και οι όροι για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης σε ενοικιαστές ή άτομα με στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το μονοπρόσωπο νοικοκυριό δικαιούται 70 ευρώ/μήνα ενώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού το επίδομα αυξάνεται κατά 35 ευρώ/μήνα. Στη περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ή νοικοκυριού με απροστάτευτο τέκνο ή τέκνα, ορίζεται προσάυξηση 70 ευρώ/μήνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Το επίδομα μπορεί να φτάσει και τα 210 ευρώ (ανώτατο όριο).

Δείτε μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις:

 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το επίδομα είναι 70 ευρώ
 • Για νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη το επίδομα είναι 105 ευρώ
 • Για νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος το επίδομα είναι 140 ευρώ
 • Για νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη το επίδομα είναι 175 ευρώ
 • Για νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη το επίδομα είναι 210 ευρώ

Το επίδομα στέγασης χορηγείται για 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Μετά την πάροδο 12 μηνών από την έγκριση, ο δικαιούχος δικαιούται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση στο πρόγραμμα.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος είναι τα εξής:

Εισοδηματικά

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8000 ευρώ προσαυξανόμενο για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού κατά 4000 ευρώ. Στη περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ή για νοικοκυριό με απροστάτευτο τέκνο ή τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 8000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Ανεξάρτητα από την σύνθεση του νοικοκυριού, το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24000 ευρώ.

Περιουσιακά

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120000 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 15000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και μέχρι το ποσό των 180000 ευρώ.

Όσον αφορά στην κινητή περιουσία το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού συμπεριλαμβανομένων της αξίας μετοχών, ομολόγων κλπ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τις 12000 ευρώ για νοικοκυριό με δύο μέλη, τις 16000 ευρώ για νοικοκυριό με τρία μέλη, τις 20000 ευρώ για νοικοκυριό με τέσσερα μέλη και τις 24000 ευρώ για νοικοκυριό με πέντε μέλη και άνω.

Επίσης το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τη τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (Ε1) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικά τύπο κάθε χρόνο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο / 100

Το έτος υπολογισμού του μέσου ετήσιου καταθετικού επιτοκίου είναι εκείνο για το οποίο έχει γίνει η τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Αιτήσεις από νοικοκυριά με τα παρακάτω κριτήρια με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές:

 • Νοικοκυριά που μέλη τους εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • Νοικοκυριά που μέλη τους δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 • Νοικοκυριά που μέλη τους δηλώνουν δαπάνες πάνω από 1500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • Νοικοκυριά που μέλη τους δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, δασκάλους, οδηγούς αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό

Κριτήρια Διαμονής

Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης καθώς και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του επιδόματος καθώς και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

 • Πρέπει να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε χρόνο.
 • Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενουμένων.
 • Τροποποιούν την αίτηση σε κάθε μεταβολή στο ύψος ή την ουσία του μισθώματος ή του στεγαστικού δανείου ή τη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.
 • Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
 • Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

Στην περίπτωση δικαιούχων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα στέγασης θα καταβάλλεται κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε ελληνική τράπεζα. Πρέπει στην αίτηση οπωσδήποτε να δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος γιατί αλλιώς δεν θα καταβάλλεται το επίδομα.

Στην περίπτωση δικαιούχων που έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, το επίδομα στέγασης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο εξυπηρετείται το δάνειο.

Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2019.Διαφήμιση - ΗΧΩ Φλώρινας Ramona Pizza - 2